Leje- salg & leveringsbetingelser

Lejebetingelser – alle selskaber

Gældende pr. 01. december 2022

Download i PDF – LejebetingelserSalgs- og leveringsbetingelser

§1. Aftalegrundlaget

Disse lejebetingelser gælder for Dansk ABC Holding ApS, CVR 26597455, samt selskaberne Concept Living A/S by abc, ABC Pavilloner A/S, ABC Jord & Kloak A/S, ABC Inventar A/S, Dansk ABC Ejendomme A/S samt Dansk ABC Ejendomme 2013 A/S (herefter samlet benævnt “ABC”).

Enhver udlejning sker på grundlag af disse lejebetingelser, der er bindende for aftaler vedrørende udlejning af produkter (herefter benævnt “Leverancer”) fra ABC til lejer (herefter “Lejer”), medmindre ABC skriftligt godkender andet.

Samtlige ovennævnte selskaber, samlet benævnt ABC, har en ensidig ret til at overdrage aftaler, herunder dens rettigheder og forpligteler, til koncernforbundne selskaber.

§2. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud om lejeaftale er gældende i 20 arbejdsdage fra fremsendelse af lejeaftale, hvorefter de bortfalder.

Tilbud om lejeaftale skal afløses af en skriftlig lejeaftale for at være gyldigt.

§3. Levering og forpligtelser ved ophør

Leverancer leveres rengjort og driftsklar og skal tilbageleveres i samme stand. Eventuelle reklamationer skal ske indenfor 2 dage efter modtagelsen af Leverancer og kan ikke senere tages til følge.

Udgifter i forbindelse med installation, montage, afprøvning og godkendelse af Leverancer betales af Lejer.

Lejer afholder den fulde udgift til udvendig og indvendig rengøring af Leverancen, alle overflader, herunder facader, tag, vinduer, gulve, vægge, brusekabiner, håndvaske, omklædningsskabe, hårde hvidevarer, toiletter, døre og lister, bortskaffelse af affald, møbler samt egne tele- og datainstallationer. Evt. skilte, film på ruder, installationer og andet ekstramonteret skal være fjernet. Hvis ABC konstaterer, at dette ikke er udført, er Lejer forpligtet til at betale ABC for rengøring og mangler i en slutregning således det lejede mindst er i samme stand som ved levering.

I forbindelse med opsigelse / tilbagelevering af det lejede materiel er Lejer forpligtet til at sørge for tømning af enhedernes vandsystem inkl. toilet. Dette skal ske umiddelbart i forbindelse med demontering af el/varme. I tilfælde af, at Lejer ikke har sørget herfor, afholder Lejer enhver afledet omkostning i forbindelse med den nødvendige tømning og/eller eventuelle frostsprængninger.

§4. Transport af Leverancer

Håndtering og flytning af Leverancer må kun foretages af ABC. Transport sker ved ABC’s foranstaltning i regning, men for lejers regning.

§5. Tilslutning

Tilslutninger og fremføring af el, vand, varme og afløb, er ikke en del af tilbuddet, men kan aftales særskilt. I tilfælde af, at det er aftalt, at ABC skal foretage tilslutning og fremføring, sker tilslutninger altid til Købers fremførte ledninger under bygningen med nødvendig kapacitet. Er dette ikke tilfældet, aftales særskilt pris på tilslutningen.

§6. Lejemålets opstart og forbud mod Lejers fremleje

 1. Lejemålet starter fra og med den dag hvor Leverancer afgår fra ABC’s lager eller overtagelse fra anden lejer.
 2. Udlejning til tredjemand må ikke finde sted uden ABC’s udtrykkelige skriftlige samtykke.
§7. Ansvar, vedligeholdelse og driftsudgifter
 1. Lejer er fuldt ansvarlig for Leverancer fra det tidspunkt, hvor Leverancen er opsat på aftalte sted. Den daglige drift og vedligeholdelse samt udførsel af nødvendig service påhviler Lejer. Hvis ABC konstaterer misligholdelse på Leverancer grundet manglende vedligeholdelse eller service, vil Lejer blive gjort økonomisk ansvarlig og sådan misligholdelse kan medføre opsigelse fra ABC’s side jf. nedenfor om opsigelse.
 2. Skader, der påføres Leverancer og som ikke kan henføres til almindelig slidtage men som enten skyldes fejlbetjening eller uheld, er Lejers ansvar. Er sådanne skader ikke udbedret ved lejemålets ophør, udbedres de for Lejers regning ved ABC’s foranstaltning.
 3. Al indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder nødvendig fornyelse af det lejede påhviler Lejer, så det lejede stedse holdes i god og forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage renholdelse af det lejede både ud- og indvendigt.
 4. Lejer har pligt til at sørge for at tagrender og afløb friholdes for blade og andre genstande. Ved misligholdelse drages Lejer til ansvar for evt. skade.
 5. Ved ventilerede hulrum under pavilloner og moduler er det Lejers pligt at friholde alle ventilationsåbninger og ikke anbringe genstande, der hindrer ventilering af omtalte hulrum.
 6. Vedr. ABA-anlæg, automatisk brandalarmanlæg, påhviler det Lejer at afholde alle omkostninger vedr. årlig gennemgang af anlægget, alarmudkald samt udgifter til ATU-linjen eller anden form for telefonlinje.
 7. Udskiftning af defekte lysstofrør, elpærer og led lys i lejetiden er for Lejers regning.
 8. Varmepumper: Lovpligtig årlig service skal udføres for Lejers regning og skal til enhver tid kunne påvises af Lejer på ABC’s forespørgsel.
 9. Ventilationsanlæg: Service skal udføres for Lejers regning og påvises af Lejer som min. årligt eller oftere, hvis det er nødvendigt.
 10. HPFI-anlæg: Lovpligtig årlig test skal udføres for Lejers regning og påvises af Lejer på ABC’s forespørgsel.
 11. Den årlige lovpligtige service af div. anlæg foretages af ABC for lejers regning.
 12. Drift og vedligeholdelse: Skal udføres for Lejers regning og påvises af Lejer som fremsendt drift- og vedligeholdelsesmanual på bygningen og dens installationer.
 13. Hvis evt. låsesystem er demonteret og udskiftet til lejers system skal Lejer sørge for at reetablere efter endt lejemål.
 14. Lejer har ethvert ansvar for vintersikring af indvendige såvel som udvendig vand- og kloaktilslutninger.
 15. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med betjeningen af det lejede.
 16. Efter Leverancens modtagelse på ABC’s plads finder eftersyn sted. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af Lejeren.
 17. For reparationsdage efter endt lejemål, kan der kræves dagsleje, når reparationen er forårsaget af skader, der henføres til overlast, misbrug eller forkert pasning af Leverancen, såvel i arbejdsperioden som under læsning/losning og transport.
§8. Forsikring

Det påhviler Lejer at holde Leverancer forsikret mod al skade for et beløb svarende til fuld nyværdi, som oplyses af ABC. Lejer indestår for Leverancer til enhver tid er behørigt forsikret mht. bygnings, brand, hærværk, stormflod og vandskade.

Særligt for så vidt angår graffiti, indbrud m.m. afholder Lejer enhver udgift til udbedring heraf.

§9. ABC’s ret til inspektion

ABC’s personale skal til enhver tid have adgang til at inspicere Leverancen.

§10. Opsigelse
 1. Ved tidsbegrænsede lejemål er lejemålet uopsigeligt i lejeperioden fra både Lejers og ABC’s side.
 2. Ved øvrige lejemål kan Lejer opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den første i en måned, medmindre andet er anført i lejeaftalen.
 3. ABC har til enhver tid ret til at opsige lejemålet med en måneds varsel medmindre andet er anført i lejeaftalen.
 4. I tilfælde af Lejers væsentlige misligholdelse og overtrædelse af disse betingelser, har ABC ret til at ophæve lejeaftalen, såfremt Lejer, efter påkrav, ikke inden 3 dage har bragt misligholdelsen til ophør. I så tilfælde kan ABC ved egen foranstaltning afhente Leverancen og alle udgifter til transport m.v. skal betales af Lejeren.
§11. Betalingsbetingelser
 1. ABC fakturerer månedsvis forud. Lejemål der afsluttes i månedsperioden kan straks faktureres.
 2. Øvrige afregninger for transport, reparation, rengøring, forbrugs gods, montage, instruktion m.v. faktureres løbende.
 3. Betaling for enhver af ABC leveret ydelse, forfalder til betaling den 25. i førstkommende måned. Betales en faktura ikke rettidig, pålignes der renter 2% pr. mdr. fra forfaldsdato.
 4. Udlejer har ret til indeksregulering af lejepriserne en gang årligt, dog først efter 12 måneders leje. Indeksregulering sker iht. Danmarks Statistik, Nettoprisindekset.
§12. Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i Leverancerne. Overtrædelse vil medføre fakturering af ekstra maling, rensning & rengøring.

§13. Skiltning på udlejnings enheder

Som ejer og udlejer har ABC altid ret til synlig skiltning på Leverancerne. Skiltningen skal altid væres synlig og må ikke overdækkes eller fjernes. Evt. manglende eller bortkomne skilte vil blive faktureret. Ønsker Lejer egne skilte lignende monteret, kan dette alene ske efter forudgående skriftlig accept fra ABC.

§14. Vagtordning

Har lejer behov for service uden for ABC’s åbningstid henvises til døgntelefon +45 2361 2630.

Et vagtudkald udenfor normal åbningstid (man-torsdag fra kl. 7.00 til 16.00 samt fredag fra kl. 7.00 til 15.00) vil blive debiteret med DKK 2.500,- ekskl. moms de to første timer. Efterfølgende timer koster DKK 950,- ekskl. moms. Dertil kommer evt. servicevogn og forbrug. Priserne reguleres én gang årligt.

ABC’s jule- og sommerferielukning betragtes som værende udenfor normal arbejdstid.

§15. Køb efter endt udlejning

Hvis det fremgår af tilbud og ordrebekræftelse, at Lejer har en køberet efter x antal måneder, skal denne ret udnyttes ved skriftlig meddelelse til ABC senest 30 dage inden udløbet af lejeperiodens ophør.

Fremgår en sådan køberet ikke af tilbud og ordrebekræftelse, har Lejer ikke køberet til leverancerne.

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. december 2022

§1. Aftalegrundlag

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for Dansk ABC Holding ApS, CVR 26597455, samt selskaberne Concept Living A/S by abc, ABC Pavilloner A/S, ABC Jord & Kloak A/S, ABC Inventar A/S, Dansk ABC Ejendomme A/S samt Dansk ABC Ejendomme 2013 A/S (herefter samlet benævnt “ABC”).

Ethvert tilbud, slag eller leverance fra ABC sker på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for aftaler vedrørende levering af produkter (herefter benævnt ” Leverancer”)) fra ABC til køber (herefter “Køber”), medmindre ABC skriftligt godkender andet. Ved uoverensstemmelser mellem parternes individuelle betingelser vil ABC’s salgs- og leveringsbetingelser have forrang og være gældende.

Samtlige ovennævnte selskaber, samlet benævnt ABC, har en ensidig ret til at overdrage aftaler, herunder dens rettigheder og forpligtelser, til koncernforbundne selskaber.

§2. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud skal være afgivet skriftligt for at være gyldige. Tilbud er gældende i 20 arbejdsdage fra udstedelsen, hvorefter de bortfalder.

Tilbud skal afløses af en skriftlig ordrebekræftelse for at være gyldigt.

Købers eventuelle særlige forbehold skal være anført i ordrebekræftelsen, hvis disse skal kunne gøres gældende overfor ABC.

Køber er ansvarlig for at kontrollere den modtagne ordrebekræftelse straks efter modtagelsen. ABC er ikke ansvarlig for fejl eller misforståelser i ordrebekræftelsen. Køber skal give meddelelse inden to dage, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med de aftalte vilkår. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen.

Endelig aftale om levering er først indgået ved Købers modtagelse af ordrebekræftelsen.

Køber kan kun ændre eller afbestille ordrer efter forudgående aftale herom og kun i tilfælde af, at ABC vurderer, at produktionen ikke er for fremskreden. Køber er forpligtet til at holde ABC skadesløs for samtlige de med ændringen eller afbestillingen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til tegnestue, omprojektering, øgede produktionsomkostninger mv.

§3. Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger mm. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data er alene vejledende, medmindre andet udtrykkelig skriftligt er aftalt.

§4. Levering & opsætning

Levering sker ab fabrik, medmindre andet er skriftligt aftalt. Transportprisen sker for Købers regning og bliver beregnet efter gældende takster. Ved ujævnt og skrånende underlag må Køber påregne et tillæg.

Køber er ansvarlig for, at levering kan ske via frie tilkørselsveje og at kørslen kan foregå uhindret på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes køreplader, mobilkran eller lignende.

Vognmand vurderer ensidigt om kravene er opfyldte. Køber skal i tilfælde af hindringer straks anvise alternativt leveringssted inden for 10 km af aftalt leveringsadresse. I modsat fald returneres leverancen på købers regning og risiko, indtil levering er mulig.

Køber bærer selv risikoen for beskadigelser på tilkørselsveje, betongulve eller lignende samt på underjordiske installationer af enhver art, der måtte blive beskadiget ved transporten.

§4.a. Fundament

Køber er ansvarlig for, at leverancen kan opsættes i forhold til gældende regler iflg. BR18.

I det omfang levering ikke kan ske, som følge af Købers forhold, vil leverancen blive returneret.

Opbevaring sker på købers ansvar, regning og risiko.

Køber er forpligtet til at betale for det købte, uanset om levering kan finde sted eller ej.

Det skal særskilt aftales, hvis ABC skal forestå støbning af punkt- og eller randfundamenter.

§5. Tilslutning

Tilslutninger er ikke en del af tilbuddet, men kan aftales særskilt. I tilfælde af, at det er aftalt, at ABC skal foretage tilslutning, sker tilslutninger altid til Købers fremførte ledninger under bygningen med nødvendig kapacitet. Er dette ikke tilfældet, aftales særskilt pris på tilslutningen.

§6. Priser

Alle priser er ekskl. moms, statslige afgifter og gebyrer, byggetilladelse samt evt. gebyr og afgift for samme.

ABC er berettiget til at viderefakturere dokumenterede prisstigninger som følge af prisstigning på materiale (der overstiger 10% af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen), ændringer i valutakurser, fragt, skatter og moms, afgifter, told og lignende.

§7. Mangler & reklamationer

Leverancer leveres med 5 års ansvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra levering.

ABC har i ansvarsperioden pligt og ret til at afhjælpe mangler. Efter dette tidspunkt kan køber ikke rejse krav mod ABC.

For fejl og mangler ved leverancen hæfter ABC efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

ABC’s ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige det laveste af følgende:

i) ordresummen,

ii) ordresummen for den del af leverancen (successive leverancer), der er behæftet med mangler, eller

iii) 500.000 DDK.

Det påhviler køber at undersøge det leverede straks efter modtagelsen.

Hvis Køber vil påberåbe sig, at det leverede lider af en fejl eller mangel, skal køber straks skriftligt meddele dette til ABC.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis ovennævnte ikke overholdes.

Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte leveringstermin skyldes forhold, som udelukkende kan lastes ABC, er eneste sanktionsform erstatning. I det omfang ABC er ansvarlig for en forsinkelse, kan ABC’s samlede ansvar ikke overstige 7,5% af ordresummen, for den del af leverancen (successive leverancer) der er forsinket.

ABC er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Hvis ABC pålægges erstatningsansvar, er Køber forpligtet til at holde ABC skadesløs i samme udstrækning, som ABC’s ansvar er begrænset ved nærværende salgs. og leveringsbetingelser.

Køber er forpligtet til at underrette ABC, hvis tredjemand fremsætter krav om erstatningsansvar.

§8. Produktansvar

ABC er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler.

ABC’s produktansvar omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

§9. Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant 20 kalenderdage fra fakturadato medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved forsinket betaling pålægges Køber morarente af det forfaldne beløb med 2% per påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.

§10. Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

I alle forhold, som ABC ikke har indflydelse på, såsom krig, oprør og uroligheder, strejke, lockout, arbejdskonflikter, blokade, eksport- og importforbud, regeringsforanstaltninger, beslaglæggelse, valuta, restriktioner, almindelig vareknaphed, svigtende tilførsel af råvarer, brand, tyveri, naturkatastrofe, hindringer pga. pandemier, maskinsammenbrud, forsinkelse fra underleverandør eller lignede, er ABC berettiget til at udskyde leverancen helt eller delvist. Køber har ikke krav på kompensation i sådanne tilfælde. Hvis ABC vil påberåbe sig denne bestemmelse, skal Køber uden ugrundet ophold underrettes herom.

§11. Tvister

Dansk ret finder anvendelse på alle leverancer.

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved Retten i Viborg, medmindre ABC bestemmer, at tvisten skal afgøres ved voldgift.

Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i AB18 §69.

Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

§12. Ejendomsret

ABC har den fulde ejendomsret til det solgte indtil fuld og endelig betaling er modtaget.

ABC er berettiget il at tilbagetage det solgte, hvis Køber misligholder sin betalingsforpligtelse.

§13. Persondata

ABC’s persondatapolitik er “Business to business”.

Køber skal meddele følgende oplysninger til ABC:

Navn, adresse, telefonnummer & e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af oplysninger med det formål at kunne levere Leverancen.

Personoplysninger registreres hos ABC og opbevares i fem år for at opfylde bogføringslovens krav, hvorefter oplysningerne slettes. Som registreret hos ABC har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i den forbindelse rettes til ABC via e-mail: lf(Replace this parenthesis with the @ sign)abcpavilloner.dk